தேவதை


கண்களால் கொலை செய்யும்
உன்னை கொலைகாரி என்பதா,
இல்லை தேவதை என்பதா,
சொல்லடி செல்ல தோழி....,

0 -உங்களின் இந்த வார்த்தைகள் எனக்கானவை,: