வளர்வதெங்கே..!

நீ நட்ட செடி
வளர்கிறது மண்ணில்
என்னுள் உன் நினைவுகளுடன்..
!

0 -உங்களின் இந்த வார்த்தைகள் எனக்கானவை,: