உயிர் உறிஞ்சியவள்..!

இரயில் நிலையத்தில்
அவள் சுவாசிக்க-நுரையிரலில்
நிரம்பியது எனதுயிர்...


0 -உங்களின் இந்த வார்த்தைகள் எனக்கானவை,: