சிறுவனின் கைகளில்!

கடற்கரையோரத்தில்

__கிளிஞ்சல்கள்
பொறுக்கிய சிறுவனின் கைகளில்

__முத்துக்களாய்

உந்தன் காதல் தோழி,,

0 -உங்களின் இந்த வார்த்தைகள் எனக்கானவை,: