இதயச்சாவியே..!


என் தேவதையே
எப்போது உடைத்தாயடி,

எனக்கே தெரியாமல்

என் இதயக்கதவுகளின் பூட்டுகளை,.

0 -உங்களின் இந்த வார்த்தைகள் எனக்கானவை,: